Hiệu trưởng

Hoàng Thị Tiến
Hoàng Thị Tiến

Ngày sinh: 20/9/1982

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xuân Thu - Sóc Sơn - Hà Nội

Trình độ: Đại Học

Điện thoại riêng: 0988785509

Phó hiệu trưởng

Ngô Thị Dung
Ngô Thị Dung

Ngày sinh: 2/6/1985

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Kim Lũ - Sóc Sơn - Hà Nội

Trình độ: Đại học

Điện thoại riêng: 0976009813

Trần Thị Quyết
Trần Thị Quyết

Ngày sinh: 16/8/1984

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phù Lỗ - Sóc Son - Hà Nội

Trình độ: Đại học

Điện thoại riêng: 0865915195

Trường Mầm non Kim Lũ
Tập đoàn công nghệ Quảng Ích